جانانی قفلی ۵۳۰ شیک مبعث 

این ظرف برای نگهداری و حفظ بو و طعم نان تولید شده است. این محصول مناسب خانواده هایی است که بچه ی کوچک دارند و در صورت جابه‌جایی و برخورد ضربه نمی شکند.