کلمن ۲ لیتری سحر

کلمن ۲ لیتری ابعاد و گنجایش کمی دارد و برای سفر و پیکنیک مناسب می باشد. سری این کلمن به طور کامل چفت می شود و نشتی ندارد. محل تخلیه آب این کلمن در قسمت سری آن قرار دارد و برای ریختن مایعات باید بدنه کلمن را خم کرد. از آنجایی که این محصول ابعاد و گنجایش کمی دارد، وزن آن سبک می باشد و به راحتی حمل می شود. کلمن سحر دسته دار است و رنگ بدنه آن قرمز می باشد. سری و دسته این کلمن سفید رنگ است. این محصول تا چندین ساعت، مایعات را سرد و خنک نگه می دارد.