نان قسمت عمده ای از غذای روزانه مردم دنیا را تشکیل میدهد و دربین ایرانیان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و یکی از اصولی که دربین ایرانیان در

مصرف نان به آن توجه میشود دور نریختن نان است . یکی از راه هایی که میتوان در محیط آشپزخانه از نان در برابر خراب شدن و غیرقابل استفاده شدن

محافظت کرد باکس نان یا همان جانانی میباشد .جانانی مانلی پاتریس به دلیل پلاستیکی بودن سبک میباشد با تنوع رنگی در سه سایز مختلف طراحی

شده است درب این جانانی قفلی میباشد و از ورود هوا به داخل باکس جلوگیری میکند