سبد لباس گرند دربدار مانلی پاتریس 

از زمان های گذشته برای تفکیک لباس ها از یک دیگر از سبد مخصوصی استفاده میکردند. سبد لباس گرند دربدار مانلی نیز برای تفکیک لباس های چرک از

لباسهای تمیز بسیار کاربردی است طراحی سبد لباس گرند به صورتی است که دارای منافذی است که موجب میشود هوا داخل آن جریان داشته باشد و

رطوبت داخل لباس ها باقی نماند. به دلیل وجود دسته در کنار سبد لباس گرند مانلی جابجا کردن آن بسیار آسان است و وجود درب باعث میشود لباسها از

درون آن بیرون نریزند و منظم  به نظر برسند.